big_banner_chi-02
主頁 > 卓越成就 > 校外獲獎 > 2016-17 商校合作—馬莎零售業務工作體驗坊2016
2016-17 商校合作—馬莎零售業務工作體驗坊2016
008

商校合作—馬莎零售業務工作體驗坊2016
5愛 沙迪娜 積極參與證書
 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk
Copyright © 2017 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利