big_banner_chi-02
主頁 > 卓越成就 > 校外獲獎 > 2013-14 年度容倩凌同學獲尤德爵士紀念基金高中學生獎
2013-14 年度容倩凌同學獲尤德爵士紀念基金高中學生獎
DSC_0825

 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk | 加入我們
Copyright © 2022 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利