big_banner_chi-02
主頁 > 卓越成就 > 校外獲獎 > 2013-14 屯門區中學校長會主辦屯門區卓越學生獎
2013-14 屯門區中學校長會主辦屯門區卓越學生獎
DSC_0819

二望

葉卓倫

五望

湯雅誼

 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk
Copyright © 2017 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利