big_banner_chi-02
主頁 > 卓越成就 > 校外獲獎 > 2015-16 外展教練訓練計劃 - 單車障礙賽
2015-16 外展教練訓練計劃 - 單車障礙賽
69

2信 翁梓淳 男子乙組-殿軍
 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk
Copyright © 2019 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利