big_banner_chi-02
主頁 > 卓越成就 > 校外獲獎 > 2015-16 中五望班呂永康同學入選逆流計劃之台灣單車挑戰賽
2015-16 中五望班呂永康同學入選逆流計劃之台灣單車挑戰賽
website_ver_150-05
 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk
Copyright © 2017 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利