big_banner_chi-02
主頁 > 卓越成就 > 校外獲獎 > 2015-16 屯門區學界男子甲組鉛球亞軍 - 五愛班 杜其
2015-16 屯門區學界男子甲組鉛球亞軍 - 五愛班 杜其
tk
 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk | 加入我們
Copyright © 2022 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利