big_banner_chi-02
主頁 > 卓越成就 > 校外獲獎 > 2014-15 外展教練計劃單車比賽(計時賽)
2014-15 外展教練計劃單車比賽(計時賽)
男子丙組季軍 黎峻軒
男子丙組第四名 鄭雨洋
女子乙組亞軍 王靖雯
女子乙組第五名 袁穎儀

 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk
Copyright © 2017 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利