big_banner_chi-02
主頁 > 卓越成就 > 校外獲獎 > 2013-14 全港閃避球錦標賽 - 碟賽亞軍
2013-14 全港閃避球錦標賽 - 碟賽亞軍

IMG_0352

1606

3L 巫加沙獲選為 ALL STAR 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk | 加入我們
Copyright © 2022 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利