big_banner_chi-02
主頁 > 卓越成就 > 校外獲獎 > 2012-13「馬拉松101教育計劃」啦啦隊比賽獲優異獎
2012-13「馬拉松101教育計劃」啦啦隊比賽獲優異獎

12

123 1212
4321 123121
 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk | 加入我們
Copyright © 2022 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利