big_banner_chi-02
主頁 > 卓越成就 > 媒體專訪 > 香港經濟日報 - 趁虛做老闆 中學生創業實戰
香港經濟日報 - 趁虛做老闆 中學生創業實戰
18012018
 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk
Copyright © 2020 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利