big_banner_chi-02
主頁 > 卓越成就 > 媒體專訪 > 經濟日報 - 校長化身學生上學去
經濟日報 - 校長化身學生上學去
ep01 press33s

ep02

ep04ep05
 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk
Copyright © 2020 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利