teacher
主頁 > 卓越成就 > 神秘「嘉」賓 > 神秘嘉賓82 東華三院郭一葦中學 何世昌校長
神秘嘉賓82 東華三院郭一葦中學 何世昌校長

011
011
011
Image Download
IMG_0270
IMG_0270
Image Download
IMG_0275
IMG_0275
Image Download
IMG_0277
IMG_0277
Image Download
IMG_0281
IMG_0281
Image Download
IMG_0285
IMG_0285
Image Download
IMG_0288
IMG_0288
Image Download
IMG_0290
IMG_0290
Image Download
IMG_0293
IMG_0293
Image Download
IMG_0302
IMG_0302
Image Download
IMG_0308
IMG_0308
Image Download
IMG_0321
IMG_0321
Image Download
IMG_0328
IMG_0328
Image Download
IMG_0332
IMG_0332
Image Download
IMG_0335
IMG_0335
Image Download
IMG_0340
IMG_0340
Image Download
 
Display Num 
 
 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk
Copyright © 2020 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利