teacher
主頁 > 卓越成就 > 神秘「嘉」賓 > 神秘嘉賓141 禧福協會 鄧寶逑宣教士
神秘嘉賓141 禧福協會 鄧寶逑宣教士
068
3M7A0325
3M7A0325
Image Download
3M7A0339
3M7A0339
Image Download
3M7A0342
3M7A0342
Image Download
3M7A0357
3M7A0357
Image Download
3M7A0359
3M7A0359
Image Download
3M7A0376
3M7A0376
Image Download
3M7A0382
3M7A0382
Image Download
3M7A0387
3M7A0387
Image Download
3M7A0393
3M7A0393
Image Download
3M7A0404
3M7A0404
Image Download
3M7A0419
3M7A0419
Image Download
3M7A0433
3M7A0433
Image Download
3M7A0437
3M7A0437
Image Download
3M7A0439
3M7A0439
Image Download
3M7A0443
3M7A0443
Image Download
3M7A0463
3M7A0463
Image Download
3M7A0470
3M7A0470
Image Download
3M7A0473
3M7A0473
Image Download
068
068
Image Download
 
Display Num 
 
 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk
Copyright © 2020 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利