big_banner_chi-03
主頁 > 學生園地 > 校園動態 > 參與警民關係組舉辦的鐵路大使活動
參與警民關係組舉辦的鐵路大使活動
1140
1140
 
Image Download
 
Display Num 
 
 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk
Copyright © 2020 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利