teacher
主頁 > 卓越成就 > 神秘「嘉」賓 > 神秘嘉賓93 教育局 項目發展經理(升學及就業輔導) 前首席督學 李少鋒先生
神秘嘉賓93 教育局 項目發展經理(升學及就業輔導) 前首席督學 李少鋒先生
021
021
021
Image Download
IMG_1305-001
IMG_1305-001
Image Download
IMG_1307-001
IMG_1307-001
Image Download
IMG_1309-001
IMG_1309-001
Image Download
IMG_1314-001
IMG_1314-001
Image Download
IMG_1315-001
IMG_1315-001
Image Download
IMG_1319-001
IMG_1319-001
Image Download
IMG_1321-001
IMG_1321-001
Image Download
IMG_1323-001
IMG_1323-001
Image Download
IMG_1326-001
IMG_1326-001
Image Download
IMG_1328-001
IMG_1328-001
Image Download
IMG_1330-001
IMG_1330-001
Image Download
IMG_1335-001
IMG_1335-001
Image Download
IMG_1340-001
IMG_1340-001
Image Download
IMG_1343-001
IMG_1343-001
Image Download
IMG_1345-001
IMG_1345-001
Image Download
IMG_1347-001
IMG_1347-001
Image Download
IMG_1354-001
IMG_1354-001
Image Download
IMG_1357-001
IMG_1357-001
Image Download
IMG_1361-001
IMG_1361-001
Image Download
IMG_1364-001
IMG_1364-001
Image Download
 
Display Num 
 
 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk
Copyright © 2020 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利