teacher
主頁 > 卓越成就 > 神秘「嘉」賓 > 神秘嘉賓91 英華小學 林浣心校長、教育統籌局前首席助理秘書長 林樊潔芳女士及心光盲人院暨學校 黃君保校長
神秘嘉賓91 英華小學 林浣心校長、教育統籌局前首席助理秘書長 林樊潔芳女士及心光盲人院暨學校 黃君保校長
020

英華小學 林浣心校長、教育統籌局前首席助理秘書長 林樊潔芳女士及心光盲人院暨學校 黃君保校長
020
020
Image Download
IMG_0828
IMG_0828
Image Download
IMG_0832
IMG_0832
Image Download
IMG_0834
IMG_0834
Image Download
IMG_0842
IMG_0842
Image Download
IMG_0852
IMG_0852
Image Download
IMG_0853
IMG_0853
Image Download
IMG_0856
IMG_0856
Image Download
IMG_0866
IMG_0866
Image Download
IMG_0873
IMG_0873
Image Download
IMG_0876
IMG_0876
Image Download
IMG_0879
IMG_0879
Image Download
IMG_0882
IMG_0882
Image Download
IMG_0885
IMG_0885
Image Download
IMG_0887
IMG_0887
Image Download
IMG_0889
IMG_0889
Image Download
IMG_0890
IMG_0890
Image Download
IMG_0895
IMG_0895
Image Download
IMG_0896
IMG_0896
Image Download
IMG_0902
IMG_0902
Image Download
IMG_0904
IMG_0904
Image Download
IMG_0910
IMG_0910
Image Download
IMG_0913
IMG_0913
Image Download
IMG_0915
IMG_0915
Image Download
IMG_0921
IMG_0921
Image Download
IMG_0924
IMG_0924
Image Download
IMG_0928
IMG_0928
Image Download
IMG_0931
IMG_0931
Image Download
IMG_0934
IMG_0934
Image Download
IMG_0936
IMG_0936
Image Download
IMG_0937
IMG_0937
Image Download
IMG_0944
IMG_0944
Image Download
IMG_0949
IMG_0949
Image Download
IMG_0954
IMG_0954
Image Download
IMG_0958
IMG_0958
Image Download
IMG_0963
IMG_0963
Image Download
IMG_0965
IMG_0965
Image Download
IMG_0971
IMG_0971
Image Download
IMG_0973
IMG_0973
Image Download
IMG_0978
IMG_0978
Image Download
 
Display Num 
 
 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk
Copyright © 2020 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利