teacher
主頁 > 卓越成就 > 神秘「嘉」賓 > 神秘嘉賓75 中文科科主任 彭耀鈞老師
神秘嘉賓75 中文科科主任 彭耀鈞老師
003
003
003
Image Download
WWKM9765
WWKM9765
Image Download
WWKM9770
WWKM9770
Image Download
WWKM9775
WWKM9775
Image Download
WWKM9783
WWKM9783
Image Download
WWKM9784
WWKM9784
Image Download
WWKM9787
WWKM9787
Image Download
WWKM9791
WWKM9791
Image Download
WWKM9793
WWKM9793
Image Download
WWKM9801
WWKM9801
Image Download
WWKM9802
WWKM9802
Image Download
WWKM9809
WWKM9809
Image Download
WWKM9816
WWKM9816
Image Download
WWKM9817
WWKM9817
Image Download
WWKM9821
WWKM9821
Image Download
WWKM9831
WWKM9831
Image Download
WWKM9834
WWKM9834
Image Download
 
Display Num 
 
 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk
Copyright © 2019 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利