big_banner_chi-03
主頁 > 學生園地 > 大型活動 > 社際男子高級組 - 籃球比賽
社際男子高級組 - 籃球比賽
230
IMG_8040
 
Image Download
IMG_8041
 
Image Download
IMG_8045
 
Image Download
IMG_8046
 
Image Download
IMG_8048
 
Image Download
IMG_8050
 
Image Download
IMG_8052
 
Image Download
IMG_8058
 
Image Download
IMG_8059
 
Image Download
IMG_8060
 
Image Download
IMG_8062
 
Image Download
IMG_8063
 
Image Download
IMG_8064
 
Image Download
IMG_8068
 
Image Download
IMG_8078
 
Image Download
IMG_8081
 
Image Download
IMG_8087
 
Image Download
IMG_8089
 
Image Download
IMG_8091
 
Image Download
IMG_8092
 
Image Download
IMG_8093
 
Image Download
IMG_8094
 
Image Download
IMG_8096
 
Image Download
IMG_8097
 
Image Download
 
Display Num 
 
 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk
Copyright © 2020 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利