big_banner_chi-03
主頁 > 學生園地 > 大型活動 > 2016 屯元區小學三人籃球邀請賽
2016 屯元區小學三人籃球邀請賽
168本校舉辦的<屯元區三人籃球挑戰賽2016> 已完滿結束。雖然當日比賽中途有驟雨,但沒有令各參賽者的鬥志退減。比賽氣氛反而更加激烈,希望明年大家繼續擁躍參與。
IMG_1122
 
Image Download
IMG_1126
 
Image Download
IMG_1128
 
Image Download
IMG_1131
 
Image Download
IMG_1132
 
Image Download
IMG_1133
 
Image Download
IMG_1139
 
Image Download
IMG_1143
 
Image Download
IMG_1151
 
Image Download
IMG_1153
 
Image Download
IMG_1155
 
Image Download
IMG_1157
 
Image Download
IMG_1159
 
Image Download
IMG_1160
 
Image Download
IMG_1161
 
Image Download
IMG_1163
 
Image Download
IMG_1165
 
Image Download
IMG_1166
 
Image Download
IMG_1169
 
Image Download
IMG_1182
 
Image Download
IMG_1187
 
Image Download
IMG_1188
 
Image Download
IMG_1192
 
Image Download
IMG_1202
 
Image Download
IMG_1205
 
Image Download
IMG_1211
 
Image Download
IMG_1217
 
Image Download
IMG_1221
 
Image Download
IMG_1225
 
Image Download
IMG_1228
 
Image Download
IMG_1232
 
Image Download
IMG_1241
 
Image Download
IMG_1249
 
Image Download
IMG_1252
 
Image Download
IMG_1260
 
Image Download
IMG_1262
 
Image Download
IMG_1264
 
Image Download
IMG_1269
 
Image Download
IMG_1272
 
Image Download
IMG_1280
 
Image Download
 
Display Num 
2/3 頁
 
 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk
Copyright © 2020 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利