big_banner_chi-02
主頁 > 卓越成就 > 外界嘉許 > 2015-16 梁嘉麗老師獲司徒華教育基金「好老師表揚計劃」表揚獎
2015-16 梁嘉麗老師獲司徒華教育基金「好老師表揚計劃」表揚獎
website_ver_150-21s

738

05122015

 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk
Copyright © 2017 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利