big_banner_chi-02
主頁 > 卓越成就 > 媒體專訪 > 「學校起動」計劃 - 十年碩果鴻文彙集 (六) : 培養學生多元發展
「學校起動」計劃 - 十年碩果鴻文彙集 (六) : 培養學生多元發展


 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk
Copyright © 2020 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利