big_banner_chi-02
主頁 > 卓越成就 > 媒體專訪 > 明報 - 《閱讀‧夢飛翔》飛躍大獎獲獎者實踐閱讀教育的亮點
明報 - 《閱讀‧夢飛翔》飛躍大獎獲獎者實踐閱讀教育的亮點
04122019
 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk
Copyright © 2020 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利