big_banner_chi-02
主頁 > 卓越成就 > 媒體專訪 > 香港童軍總會童軍知友社年報(2018-2019)- 專訪 (學校社會工作服務)
香港童軍總會童軍知友社年報(2018-2019)- 專訪 (學校社會工作服務)
2
 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk
Copyright © 2020 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利