big_banner_chi-02
主頁 > 卓越成就 > 媒體專訪 > 天水圍聯校學生領袖訓練計劃第二屆
天水圍聯校學生領袖訓練計劃第二屆

05092014a

05092014b
 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk
Copyright © 2020 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利