big_banner_eng-03
Home > Students' Arena > Mass Functions > 挪亞方舟驚世啟示(免費戲票)
挪亞方舟驚世啟示(免費戲票)
有免費戲「飛」派?有免費戲「飛」派?
咩戲嚟?邊度攞?可以攞幾多張? 幾時有得睇?

電影資料
電影名稱:挪亞方舟驚世啟示2
日期:2011年11月18日(五)
時間:下午5:00-7:00
地點:屯門UA(影院2)
索取免費戲票方法~
日期:2011年11月16日(三)
時間:下午12:40-1:45(午飯時間)
地點:本校地下多用途活動室
數量:120張(先到先得)

宗教組
81s
 
Image Download
 
Display Num 
 
 
Address: 273 Wu Chui Road, Tuen Mun, N.T. Hong Kong   |   Tel: 2441 3818   Fax: 2404 8394  e-mail: kcss@kachi.edu.hk
Copyright © 2020 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利